ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567