ข้อมูลพื้นฐาน | งานกิจการสภาฯ

ระเบียบการขอข้อมูล เกี่ยวกับสภา เช่น รายงานประชุม ฯ


            ให้ติดต่องานกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง โดยให้ยืนคำขอคัดสำเนาหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องด้านงานสภาเทศบาลตำบลดอบฮาง ตามแบบขอข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลกำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วย พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง    โทร.053-602521-2