ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

5. หนังสือสำนักงานก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 143 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ฯ