ข้อมูลพื้นฐาน | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2562และพ.ศ.2563)

                       การติดตามและประเมินผล สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2562และพ.ศ.2563) ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2565) ตามกระบวนการที่ บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้ นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้ นที่ เพื่อบรรจุไว้ ในแผนพัฒนานั้น เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในปี พ.ศ.2562 ทั้งสิ้ น จำนวน 84 โครงการ จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบล ดอยฮาง ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงานประจ าปีพ.ศ.2562 จ านวน 84 โครงการ และ ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2562 จ านวน 69โครงการ และมีจำนวนโครงการในปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้ นจำนวน 55 โครงการ จากการตรวจสอบการ ดำเนินงาน       และผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ใน แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2563 จ านวน 52 โครงการ

โดยสามารถดาว์นโหลดข้อมูลจากลิงด้านล่างนี้

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผน