ข้อมูลพื้นฐาน | ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

6.ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคกร

1.ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( IHR)