ข้อมูลพื้นฐาน | งานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ กท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ึ้น พ.ศ. 2561