ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยตรวจสอบภายใน

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร