ข้อมูลพื้นฐาน | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

2.การแจ้งขุดดิน

3.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

4.การแจ้งถมดิน

5.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

6.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

7.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

8.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

13.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

14.การรับชำระภาษีป้าย

15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

16.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17.จดทะเบียนพาณิชย์