ข้อมูลพื้นฐาน | ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลดอยฮาง

ข้อมูลประชากร

จำนวนหมู่บ้านและประชากร   

 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

ชาย

หญิง

1

บ้านดอยฮางใน

531

282

249

2

บ้านฮ่องอ้อ

827

410

417

3

บ้านดอยฮางนอก

883

447

436

4

บ้านโป่งนาคำ

359

172

187

5

บ้านยางคำนุ

316

158

158

6

บ้านผาเสริฐ

1,077

549

528

7

บ้านโป่งน้ำร้อน

581

299

282

8

บ้านห้วยปูพัฒนา

459

243

216

 

รวม


5,033


2,560


2,473

 

                   รวมประชากรทั้งสิ้น 5,033 คน  แยกเป็น        ชาย 2,560  คน        เป็นหญิง 2,473  คน 

ความหนาแน่นเฉลี่ย  49.14  คน / ตารางกิโลเมตร มี 2,197 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ลักษณะประชากรชนเผ่าในพื้นที่

                         หมู่ที่  1                   เป็นชาวพื้นเมืองและปาเกอะยอ(กะเหรี่ยง)

                        หมู่ที่  2,3,4                              เป็นชาวพื้นเมือง

หมู่ที่  5                                    เป็นชาวปาเกอะยอ (กะเหรี่ยง)

หมู่ที่  6                                    เป็นชาวพื้นเมือง , อาข่า , มูเซอ

หมู่ที่  7                                    เป็นชาวพื้นเมือง , อาข่า , มูเซอ , ลีซอ , จีนฮ่อ

หมู่ที่   8                                   เป็นชาวปาเกอะยอ (กะเหรี่ยง) , มูเซอ           

สภาพการศึกษา

 

ลำดับที่

ประเภท

สภาพการศึกษา

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องอ้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเสริฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะเด้อ

2

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านดอยฮาง

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

โรงเรียนบ้านผาเสริฐ

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

3

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลดอยฮาง

4

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านในตำบลดอยฮาง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

(1) วัด                                                                                                    9             แห่ง

(2)  สำนักสงฆ์                                                                                        1             แห่ง

(3)  โบสถ์คริสตศาสนา                                                                            6             แห่ง

 

การสาธารณสุข

(1)  สถานีอนามัยประจำตำบล                                                                   1             แห่ง

(2)  สถานพยาบาลเอกชน                                                                        1             แห่ง

(3)  อัตราการมีสุขา (ส้วมซึม)   ร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1)  ตู้ยามตำรวจ                                                                                       1             แห่ง