บุคลากร | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง

 • img

  นางยุพิน ธิดาเรือง

  ตำแหน่ง : ประธานสภาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 081-0239010 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายเกษม เยซ้อ

  ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 080-7909322 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  รอการแต่งตั้ง

  ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายบุญเลิศ นุ่มวงค์

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายนิวัฒน์ คำวัง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางกฤตภรณ์ ใจแดง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายยุรนันท์ วันตุ้ย

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายอินทอน ปัญญาบุญ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสุทธิพงษ์ วรกิจสุขเจริญ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายจีรศักดิ์ รักชาติ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายวัชระ โชคคูณเกษม

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายบารมี ปรีชาชาติตระกูล

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ