บุคลากร | สำนักปลัด

 • img

  นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นาย เนติกร วรรณประโพธิ์

  ตำแหน่ง : นิติกร

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางณัฐชกานต์ ใจกล้า

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาวอาริสรณ์ คำมา

  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางเรียม คุณาธรรม

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางมธุรวันต์ สิงห์สุวรรณ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายเอก อินต๊ะวงค์

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางจิตติมา จิระวงศ์วาน

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายบุณยาริศร์ ไร่พุทธา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นาย รัฎพงศ์ สิงขรชัยรัตน์

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.วรรฤดี พรไพรสนต์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นาย อัศวิน ชัยชมภู

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายพงศ์ศักดิ์ สิงขรชัยรัตน์

  ตำแหน่ง : หนักงานขับรถ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นาย สุรสิทธิ สิงห์เชื้อ

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ