ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) | 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2565-2569