ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) | 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต2565จากระบบEplan Nacc