ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) | 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบงบประมาณ ปี2564-2566