ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) | 3.อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบล