ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ( 16/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 16/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง ( 16/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ( 12/04/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนสายหลักตำบลดอยฮาง โดยวิธีคัดเลือก ( 17/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ( 14/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก โดยวิธีคัดเลือก ( 09/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ( 11/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 04/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ( 04/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( 01/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านดอยฮาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงจอดรถ พร้อมรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( 21/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 21/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 8 บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 21/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จำนวน 3 จุด บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 21/09/2564 )
อ่านทั้งหมด