หนังสือราชการ

 พรบ.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ2544 ( 20/06/2567 เวลา : 10:41:23 น. )
 พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 20/06/2567 เวลา : 10:41:09 น. )
 พรบ.การสาธารณสุข ( 20/06/2567 เวลา : 10:40:55 น. )
 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( 20/06/2567 เวลา : 10:40:34 น. )
 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( 20/06/2567 เวลา : 10:40:19 น. )
 พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า ( 20/06/2567 เวลา : 10:40:02 น. )
 พรบ.โรคติดต่อ ( 20/06/2567 เวลา : 10:39:20 น. )
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( 20/06/2567 เวลา : 10:39:05 น. )
 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน ( 20/06/2567 เวลา : 10:37:44 น. )
 แผนพัฒนาบุคลากร 67 ( 20/06/2567 เวลา : 10:23:51 น. )
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดอยฮาง 67 ( 20/06/2567 เวลา : 10:23:30 น. )
 รายงานการเงินปี2566 มาตรา 72 ( 20/06/2567 เวลา : 10:18:17 น. )
 รายงานการเงินปี2564 มาตรา 72 ( 20/06/2567 เวลา : 10:17:56 น. )
 รายงานการเงินปี 2565 มตรา 72 ( 20/06/2567 เวลา : 10:17:41 น. )
  การจัดทำนวัตกรรมองค์กร 4.0 ( 20/06/2567 เวลา : 10:17:19 น. )
 การประหยัดงบประมาณของ อปท ( 20/06/2567 เวลา : 10:17:00 น. )
 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ( 20/06/2567 เวลา : 10:16:40 น. )
 หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้า ( 20/06/2567 เวลา : 10:11:03 น. )
 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ฯ ( 20/06/2567 เวลา : 10:10:43 น. )
 รายงานผลการตรวจสอบสอบ ซ่อมแซม ( 20/06/2567 เวลา : 10:10:22 น. )