A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile

Filename: libraries/Image_lib.php

Line Number: 1474

Backtrace:

File: /home/doihangg/domains/doihang.go.th/public_html/application/controllers/Webboard.php
Line: 68
Function: watermark

File: /home/doihangg/domains/doihang.go.th/public_html/application/controllers/Webboard.php
Line: 153
Function: watermark

File: /home/doihangg/domains/doihang.go.th/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once

เทศบาลตำบลดอยฮาง จังหวัดเชียงราย | หน้าหลัก

กระทู้ขุนไพร

  • อยากรู้ว่าจะลงทะเบียนเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุได้เมื่อไห
    1.ตอนนี้น้องสาวคลอดลูกได้1เดือนแล้วจะไปขึ้นทะเบียนรับสิทธิอะไรได้บ้าง 2.ปีนี้แม่จะอายุ58ปี จะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่คะ
    เมื่อ : 27/04/2564 | โดย : น้องเนย | IP : 183.88.20.xxx
  • ความคิดเห็นที่ 1
    1. เด็กแรกเกิด คุณสมบัติ 1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 2. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 3. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 4. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 5. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา) 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 2. ผู้สูงอายุ คุณสมบัติ 1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) 2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลดอยฮาง หรือ ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลักฐานที่ใช้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ทุกธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
    เมื่อ : 27/04/2564 | โดย : วรรฤดี | IP : 183.88.20.xxx

แสดงความคิดเห็น