ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)

O21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ตุลาคม2565-มีนาคม2566
33.รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
O9รายงานผลการดำเนินประจำปี
O08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67)
O16 ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2566
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2566 รอบ6เดือน
13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2565
17.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี พ.ศ.2566
37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน ปี2566
38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี