ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ( 31/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 25/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 25/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนOne Stop Service ( 24/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ( 24/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ฐานข้อมูลคนพิการ ( 24/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 09/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่อง ชองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 09/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
การจัดการองค์ความรู้ KM ( 09/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 รอบที่ 2 ( 06/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 06/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุสละสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 06/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 06/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลดอยฮาง นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกเทศบาล ผู้นำฝ่ายปกครองทุกหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายร่วมด้วย ส.ภ.แม่ยาวได้ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 06/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
พิธีเปิด-จ่าย กระแสไฟฟ้า บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านบริวารบ้านจะเด้อ ( 29/09/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 27/09/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ( 22/09/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 14/09/2566 )
อ่านทั้งหมด
การเสนอร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ( 09/09/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 05/09/2566 )
อ่านทั้งหมด