ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก) ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน ประจำปี 2563 และการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง อย่างไม่เป็นทางการ ( 01/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขตที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการ ( 01/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ( 12/03/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 12/03/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 ( 01/03/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid-19 รับรองสุขภาพดีวิถีใหม่ ประเภทตลาด ( 22/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง และ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ( 22/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง และ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง รวมถึง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 49 , 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ( 19/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 10/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ( 08/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ( 04/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 04/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ( 04/02/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ( 13/01/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 11/01/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 09/12/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ( 30/11/2563 )
อ่านทั้งหมด