ข่าวประชาสัมพันธ์

เขตประสานปฎิบัติการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง เขตที่ 3 ยางคำนุ ร่วมแสดงความยินดี ( 20/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
แจ้งประกาศสภาเทศบาลเรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ( 20/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี2564 ( 20/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา 2564 ตามแนววิถีใหม่ ( 20/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมายและสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบาง ระดับ 1 ภายใต้โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ( 20/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยแรก ( 14/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ครั้งแรก ( 06/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 06/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 ( 28/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดให้บริการบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ( 23/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางพ.ศ.2561-2565 ( 22/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ทต.ดอยฮาง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดง เจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance) ( 21/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564 ( 21/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 08/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยฮางประจำปีพ.ศ.2564 ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก) ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน ประจำปี 2563 และการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ( 07/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง อย่างไม่เป็นทางการ ( 01/04/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขตที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการ ( 01/04/2564 )
อ่านทั้งหมด